Uvjeti poslovanja

  1. Opće odredbe

Mrežne stranice www.integra.hr vlasništvo su tvrtke Integra d. o. o. (u daljnjem tekstu „Integra“).

Uvjeti poslovanja vrijede za sve korisnike mrežnih stranica. Korištenjem bilo kojeg dijela navedene stranice i svih njezinih dijelova zajedno prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama koje je unio vlasnik u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Unosom svojih podataka i preuzimanjem ponude pretpostavlja se da je korisnik prihvatio ove opće uvjete poslovanja.

Integra zadržava pravo promjene uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete poslovanja te se smatra da je pristupanjem stranici upoznat s aktualnim pravilima i njihovim uvjetima, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Uvjeti i odnosi između korisnika i Integre podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora će stranke isti pokušati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.

  1. Elektronička komunikacija

Posjećivanjem i upotrebom Integrinih mrežnih stranica korisnik prihvaća komunikaciju elektroničkim putem, s time da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektroničkim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ako posjetitelj ili korisnik nema e-adresu ili unese netočnu e-adresu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-poruke, Integra nije dužna ni na koji drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao ni o eventualnim drugim detaljima povezanima s narudžbom, dostavom, plaćanjem, povratom sredstava, reklamacijom i slično.

  1. Zaštita podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), Pružatelj usluge skuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika na zakonit, pravedan i transparentan način i to samo one podatke koji su neophodni za izvršavanje usluge dogovorene između Pružatelja usluge i Korisnika.

Radi jasnoće i lakšeg razumijevanja ovih Uvjeta, „Pružatelj usluge“ znači Integra d.o.o., a „Korisnik“ znači posjetitelj mrežne stranice Pružatelja usluge, potencijalni poslovni suradnik Pružatelja usluge i svaki korisnik usluga Pružatelja usluge.

a) Vrste osobnih podataka koji se skupljaju i obrađuju

„Osobni podaci“ znače sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji identitet je utvrđen ili može biti utvrđen; pojedinac čiji identitet može biti utvrđen je fizička osoba koja može biti identificirana izravno ili neizravno, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više faktora koji čine fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Za pristup uslugama stranice nije potrebna registracija ili kreiranje korisničkog računa putem kojih bi se otkrili osobni podaci. Ipak, ako se Korisnik želi prijaviti na seminar ili poslati upit u vezi s nekom od usluga ili drugom vrstom suradnje, za obradu prijave ili upita potrebni su neki osobni podaci. U tom slučaju potrebno je poslati ili na drugi način otkriti ime, prezime, e-adresu, broj telefona te podatke ili dokumente koji se odnose na vrstu usluge ili suradnje (dokumenti za prijevod ili lekturu, podaci o konferenciji, podaci o studiju ili jezicima koji se prevode i sl.). Ako Korisnik odluči ne poslati ili otkriti te podatke, Pružatelj usluge neće moći odgovoriti na njegov ili njezin upit ili zahtjev. Osobni podaci obrađuju se isključivo za svrhe o kojima je Korisnik obaviješten i sakupljeni su u trenutku sakupljanja podataka.

Voditelj obrade je osoba koja je ovlaštena da predstavlja tvrtku Integra d.o.o. i Korisnik joj može uputiti sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka na integra@integra.hr ili putem pošte na Integra d.o.o., Amruševa 10, 10 000 Zagreb.

b) Upotreba osobnih podataka

Osobni podaci upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje usluga koje su unutar okvira djelatnosti Pružatelja usluge ili u tehničke svrhe pri administraciji stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike. Osobne informacije neće biti otkrivane trećim stranama osim uz izričitu suglasnost Korisnika. Pružatelj usluge neovisno odlučuje o tome koji podaci će mu biti potrebni za izvršavanje usluge. U slučaju da podaci ne budu ustupljeni, postoji mogućnost da Pružatelj usluge neće moći izvršiti svoje obveze i ostvariti poslovni odnos s Korisnikom.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku tražiti od Pružatelja usluge pristup svojim osobnim podacima i ispravak svojih osobnih podataka.

Zahtjeve za pristup podacima ili ispravak osobnih podataka Korisnik može uputiti putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Ti zahtjevi mogu sadržavati zahtjev za pružanje informacija o tome na koji način Pružatelj usluge obrađuje podatke, u koju svrhu, odnosno Korisnik zahtjevom može tražiti da se podaci izmijene ili ažuriraju ako su netočni ili nepotpuni. Pružatelj usluge obvezan je obraditi takav zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika.

c) Privola

Pri dogovaranju poslovnog odnosa s Pružateljem usluge, kao i slanju općih upita, zahtjeva za ponudu ili ponude usluge, Korisnik daje privolu Pružatelju usluge za obradu onih osobnih podataka koji su nužni za obradu zahtjeva.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka. U tu svrhu može poslati zahtjev za prekid obrade svojih podataka putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljnjom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili moguću štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluge za sve nastale troškove.

Kad je privola povučena, Pružatelj usluge odmah će i trajno izbrisati sve prikupljene podatke o Korisniku.

d) Prigovor

U slučaju da sumnja na zlouporabu ili uskraćivanje podataka, Korisnik ima pravo uputiti žalbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

e) Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo od Pružatelja usluge zatražiti brisanje njegovih ili njezinih osobnih podataka. Takav zahtjev može uputiti putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Pružatelj usluge obvezan je obraditi taj zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljnjom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili moguću štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju