Sve je više klijenata koji rade s katalozima, brošurama, letcima i sličnim sadržajem koji je potrebno oblikovati ne samo na razini teksta, već i u smislu pripreme za tisak. Takvi se materijali zatim digitalno objavljuju ili idu u tisak, i vrlo često su prva stvar koja se prevodi kad se neko trgovačko društvo želi predstaviti na međunarodnom tržištu.

Prevođenje takvih datoteka za prevoditelja često predstavlja poseban izazov s različitim tehničkim zahtjevima. Prema Integrinu iskustvu materijali i dokumenti dolaze na prijevod u vrlo različitim formatima, od PDF-a i prezentacija pa sve do .idml datoteka za uređivanje u specijaliziranim softverima. Za dobar prijevod takvog sadržaja zato je važna priprema i jasna komunikacija s prevoditeljem, a posebno je važno da prevoditelj ima iskustva s takvim formatima i da poznaje osnove grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak.

Kod prevođenja takvih dokumenata – što su često u principu sve datoteke koje nisu Excelove (.xslx) i Wordove (.docx) – potrebno je osim samog prijevoda teksta prenijeti ili prilagoditi i izvorno oblikovanje. Drugim riječima, prevedeni tekst treba izgledati isto kao izvornik, pri čemu je samo tekst na drugom jeziku, a svi su drugi elementi isti. Ti elementi uključuju doista sve, od grafova i slika do odabranih fontova i pozadina. Ovisno o složenosti, takva se obrada i priprema datoteka tretira kao zasebna usluga koja nadopunjuje prevođenje.

Kako se prevoditelj uključuje u grafičku pripremu dokumenata

Ovisno o tehničkim mogućnostima i praktičnim zahtjevima pojedinačnog projekta, u praksi se pojavljuju dva scenarija: oblikovanje i pripremu rade prevoditelji koji prevode te materijale, ili taj dio obavlja klijent. Marketinške agencije ili pak marketinški odjeli većih institucija u pravilu imaju svoj grafički odjel ili posebne suradnike koji rade takva grafička oblikovanja i pripremu za tisak.

Takvi klijenti prevoditeljima šalju pripremljenu dokumentaciju u .idml formatu s popratnim PDF-om koji prikazuje raspored teksta i elemenata i koji je referentan za konačni prijevod. Takva dokumentacija prevodi se u odabranom CAT alatu – u našem slučaju to je Trados – i vraća klijentu preveden u istom formatu (.idml), a klijent onda dalje dokumente obrađuje i priprema prema svojim potrebama.

Što su .idml formati?