Prijevod sudskog tumača - ovjereni prijevod

Nekad ćete čuti da nekome treba ovlašteni prijevod, službeni prijevod ili ovjereni prijevod. To u pravilu znači da im treba prijevod koji je napravio sudski tumač.

Tko je sudski tumač?

Stalni sudski tumači posebna su kategorija prevoditelja. Prijevodi sudskog tumača smatraju se službenim prijevodima na strani jezik ili sa stranog jezika i imaju dokaznu snagu u pravnom prometu. Sudskog tumača imenuje nadležni sud na mandat od 4 godine, a sud ga isto tako može razriješiti dužnosti.  

Sudski tumač ovlašten je za prevođenje službenih dokumenata poput diploma, svjedodžbi, potvrda, dozvola, uvjerenja i slično.

Posao sudskog tumača sličan je poslu javnog bilježnika utoliko što i jedan i drugi ovjeravaju dokumente. Javni bilježnik svojom ovjerom, pečatom i potpisom potvrđuje činjenično stanje. Primjerice, potvrđuje da je kopija dokumenta istovjetna originalu ili da potpis na dokumentu nije krivotvoren. Za razliku od javnog bilježnika, sudski tumač svojom ovjerom, pečatom i potpisom potvrđuje da je napravljeni (pisani ili usmeni) prijevod istovjetan originalu i da je kao takav upotrebljiv u pravnom prometu.

Kako naručiti ovjereni prijevod?

Da bi napravio pisani ovjereni prijevod, sudskom tumaču potreban je uvid u izvornik ili kopiju izvornika. Najjednostavnije je e-poštom poslati sken ili fotografiju izvornika koji se prevodi i uputu na koji je jezik potrebno napraviti prijevod. Kad je riječ o jezicima koji se govore u više država, kao što je npr. njemački, dobro je navesti i o kojoj se varijanti radi jer se nekada nazivi institucija na istom jeziku razlikuju ovisno o državi. Sken ili fotografija dokumenta koji se prevodi trebaju biti jasni, a tekst mora biti čitak i u potpunosti obuhvaćen. Dobro je provjeriti i nalazi li se kakav tekst na poleđini dokumenta. Ako je nešto i dopisano rukom, sudski tumač to treba prevesti.

Prijevod službenih dokumenata

Prijevod dokumenata s ovjerom sudskog tumača

Kako naručiti usmeno tumačenje?

Kada je riječ o usmenom tumačenju, sudskom je tumaču potrebno na vrijeme dostaviti termin i lokaciju usmenog tumačenja, svrhu sastanka te materijale za pripremu ako postoje. U načelu je za pripremu tumačenja dovoljno nekoliko dana. U institucijama kao što su matični uredi i sudovi, matičari i suci već su vrlo iskusni u radu s tumačima i bit će i tumaču i stranki podrška.

Usmeno tumačenje organizira se isto kao konsekutivni prijevod, odnosno kao oblik usmenog prijevoda pri kojem govornik (sudac, matičar, stranka i dr.) nakon svakih par minuta govora napravi stanku, a za to vrijeme tumač (prevoditelj) ponavlja izgovoreno na stranom jeziku. Tako se govornik i tumač izmjenjuju do kraja sastanka. Na kraju sastanka sudski tumač ovjerava zapisnik ili sličan dokument čime potvrđuje da je napravio prijevod za stranku u skladu s pravilima struke.

Što radi sudski tumač?

Ako imate neki dokument koji morate prevesti i predati službenoj ustanovi – potreban vam je sudski tumač. Primjerice, ako se selite u inozemstvo i morate prevesti ugovor o radu, potvrdu iz gruntovnice, diplomu ili svjedodžbu, ili vam za prelazak granice treba negativan PCR test – sve su to prijevodi koje radi sudski tumač. Diplome, domovnice, vozačke dozvole, sudske presude, potvrde o nekažnjavanju i slični dokumenti uvijek se ovjeravaju. Neki dokumenti dostupni su u dvojezičnom formatu. Ako niste sigurni treba li neki dokument prevesti s ovjerom sudskog tumača, najbolje je pitati na sudu, u ministarstvu ili ambasadi, ovisno o tome kamo morate predati prijevod.

Osim pisanih prijevoda, sudski tumači zaduženi su i za usmeno tumačenje. To može biti na sudu pri uzimanju iskaza svjedoka, sastavljanju zapisnika, u matičnom uredu pri sklapanju braka, kod javnog bilježnika pri sastavljanju ugovora itd.

Kako izgleda ovjereni prijevod?

Službeni ili ovjereni prijevodi ne smiju se razlikovati od izvornika (originala). Zbog toga je sudski tumač ograničen u odnosu na „običnog“ prevoditelja koji ima nešto više slobode. Prijevod sudskog tumača mora i formatom i rasporedom sadržaja slijediti izvornik. Sudski tumač nema pravo dopisivati ili mijenjati u prijevodu ono čega nema u izvorniku. Primjerice, ako je vaše ime u izvorniku pogrešno napisano, sudski tumač nema pravo to promijeniti u prijevodu. Izgled prijevoda, kao i ostale pojedinosti rada sudskog tumača, propisani su Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima koji donosi Ministarstvo pravosuđa.

Ovjereni prijevod ima točno određen izgled. Na naslovnoj stranici sadržava pečat sudskog tumača, uvezuje se ili s kopijom ili s originalom izvornika, a na posljednjoj stranici prijevoda uz pečat stoji i izjava kojom se potvrđuje valjanost, npr.:

Ja, Pero Perić, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog  suda u Zagrebu broj (___) od (datum) potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.

Prijevod se zatim uvezuje na poseban način takozvanim jemstvenikom (trobojnim koncem). Na poleđinu se lijepi naljepnica s pečatom sudskog tumača.

Sudski tumač